فرصت های شغلی

کارمند ما شوید

مزایای ما

به چه مدارکی نیاز دارید

اسناد مورد نیاز برای استخدام

لیست اسناد پزشکی

یا

توجه داشته باشید: اگر هر یک از اسناد ذکر شده از دست رفته باشد ، شما واجد شرایط درخواست و یا استخدام نیستید

فرم های بارگیری

Persian
Skip to content